Pályázati felhívás: Nemzetpolitikai célú támogatások

2023. május 14., 09:27 , 1159. szám

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2023. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Magyarország Kormánya az Alaptörvényben lefektetett elvek alapján a kárpátaljai magyar közösség létfeltételeinek, anyagi biztonságának, otthonmaradásának és széleskörű fejlődésének támogatása érdekében 2015. évtől támogatást nyújt a kárpátaljai magyar közösség megmaradása és fejlődése szempontjából fontos szerepet betöltő személyek részére.

1. A felhívás célja a kárpátaljai:

a) magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek,

b) művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók,

c) gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők (pl. idősotthon) ellátását biztosító speciális intézményben feladataikat magyar nyelven ellátó dolgozók,

d) sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatók, edzők,

e) egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó oktatási, szociális intézményben gyógyító vagy a gyógyítással összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók,

f) magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,

g) közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,

h) szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő dolgozók,

i) magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása.

2. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusztv.) hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki: 

2.1. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási – illetve annak hiányában magyar nyelvet oktató – állami, önkormányzati, egyházi fenntartású vagy egyéb szervezet által fenntartott oktatási intézménynél munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző, illetve oktatásirányítási dolgozó volt a 2022/2023-as tanévben (A, B vagy kategória);

2.2. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézménynél munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző dolgozó volt a 2022/2023-as tanévben, illetve annak gyermekgondozási segélyben részesülő pedagógusa, vagy a szórványvidéken ukrán iskolában magyar nyelvet fakultatívként oktató pedagógus (kategória);

2.3. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező alap- vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, megfelelő szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza (kategória). Vállalja továbbá, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét, aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében, közzéteszi a magyar nyelven történő oktatás lehetőségét, illetve azt megfelelő módon az érintettek tudomására hozza.

A művészeti, illetve zeneiskola tevékenységét biztosító kisegítő dolgozó (kategória);

2.4. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi, oktatási, szociális intézményben munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó (és kategória), illetve közvetlenül a betegekkel kapcsolatos kisegítő tevékenységet ellátó dolgozó (kategória), valamint egyéb kisegítő tevékenységet végző munkatárs (kategória), feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt alkalmazza a betegekkel való kommunikációban. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi, illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza;

2.5. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező nyomtatott vagy elektronikus magyar vagy részben magyar nyelvű médium újságírója vagy az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végző munkatársa, TV, rádió tartalom előállítást végző szerkesztőségi munkatársa (kategória), vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében és formálásában közvetlenül közreműködő munkatárs (kategória), vagy ezen médiumok működésével összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatárs (kategória);

2.6. Kárpátalján működő, állami vagy önkormányzati fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, művészeti csoportot vagy szakkört működtető művelődési házzal munkaviszonyban lévő művelődésszervezési dolgozó, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez, valamint a kultúra-irányítás megfelelő szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal rendelkező vezetője. (kategória);

2.7. Kárpátalján működő, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, legalább 10% magyar nyelvű könyv- illetve iratanyaggal rendelkező könyvtárnál, irattárnál, valamint magyar vonatkozású közgyűjteménynél munkaviszonyban lévő könyvtáros, irattáros, közgyűjteményi munkatárs, (kategória) feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez;

2.8. A 2.5.-2.7. szerinti intézményekben kisegítő tevékenységet végző dolgozó (kategória); 

2.9. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház, színművészeti stúdió, vezetője, színésze, vagy filharmónia, illetve egyéb művészeti intézmény munkaviszonyban lévő, a magyar kultúra terjesztésében érintett előadóművésze, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. (kategória);

2.10. A 2.9. pont szerinti intézményekben munkaviszonyban lévő, színházi háttérmunkát végző munkatárs, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza (kategória);

2.11. A 2.9. pont szerinti intézmények munkaviszonyban lévő kisegítő munkatársa (kategória);

2.12. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező sportoktatási intézmény magyar gyermekekkel foglalkozó megfelelő szakvégzettséggel rendelkező oktatója, edzője, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy aktívan részt vesz a magyar sportélet fejlesztésében. A magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, megfelelő módon az érintettek tudomására hozza (kategória);

2.13. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézmény dolgozója, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a tevékenysége során igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, megfelelő módon az érintettek tudomására hozza. Felső szakvégzettséggel rendelkező oktatási, nevelési és egészségügyi feladatot ellátó személyek (kategória), nevelőszülők, nevelők, nővérek és egyéb oktatási-nevelési és egészségügyi feladatokat ellátó személyek (kategória) valamint kisegítő feladatokat ellátó munkatársak (kategória).

2.14. A gyermek igazolt étkeztetési költségeinek támogatása céljából támogatási kérelmet nyújthat be a Státusztv. hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló szülő, illetve törvényes képviselő, feltéve, hogy gyermeke Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező óvoda magyar nyelvű óvodai csoportjába, illetve III., vagy alacsonyabb fokozatú működési engedéllyel rendelkező közoktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1-4. osztályába jár. Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult kérelem benyújtására.

3. Igényelhető támogatás

3.1. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretösszeg: 2 562 820 000,- Ft.

Az igényelhető támogatás összege célcsoportonként:

3.2. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása összesen 500.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben (kategória):

3.2.1. Megyei, járási, városi, kistérségi módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól függetlenül, akik a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a megfelelő magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.2. Iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek részére, magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolában, óraszámtól függetlenül, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.3. A magyar tannyelvű osztályokban/csoportokban legalább heti 9, rendes (nem fakultációs) tanórában dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező tanárok és tanítók, inkluzív oktatók (több munkahely esetén a tanórák összege irányadó), az adott tevékenységre feljogosító végzettséggel rendelkező teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok részére, amennyiben a 2022/2023-as tanév legalább 5 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végéig munkaviszonyban volt, és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.4. Legalább fél állásban dolgozó, pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodavezető, valamint óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, idegen nyelv tanár, teljes állásban dolgozó óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, szociális pedagógus stb. részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik, amennyiben a 2022/2023-as tanév legalább 5 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végig munkaviszonyban volt, és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.5. A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet második idegen nyelvként legalább 9 órában oktató pedagógusok részére, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal, amennyiben a 2022/2023-as tanév legalább 5 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végéig munkaviszonyban volt.

3.3. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása összesen 300.000,- Ft -nak megfelelő UAH összegben (kategória):

3.3.1. Megyei, járási, városi, kistérségi módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól függetlenül, akik a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, de rendelkeznek más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal.

3.3.2 Magyar, vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények iskolaigazgatói, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei részére, óraszámtól függetlenül, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3.3. A magyar tannyelvű iskolai osztályokban kevesebb, mint 9 rendes (nem fakultációs) tanórában oktató, vagy a 2022/2023-as tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező dolgozó pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező, vagy jelenleg pedagógiai tanulmányokat folytató tanárok, tanítók, inkluzív oktatók, nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok, valamint szakmai vagy pedagógiai felső végzettséggel rendelkező iskolai könyvtárosok és szakkörvezetők részére óraterheléstől függetlenül, és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3.4. Nem teljes állásban dolgozó, vagy a 2022/2023-as tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegen nyelv tanár, szociális pedagógus részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1- es szinten igazoló okirattal.

3.3.5. Ukrán nyelv, idegen nyelv és honvédelem tanárok részéreamennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal, óraszámtól függetlenül.

3.3.6. A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet második idegen nyelvként kevesebb, mint 9 órában oktató, vagy a 2022/2023-as tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező pedagógusok részére amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal.

3.4. Hivatalosan működő vasárnapi iskolában a 2022/2023-as tanév folyamán legalább 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező, magyar nyelven oktató pedagógusok, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal (kategória), összesen 160.000,- Ft -nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.5. A működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal rendelkező könyvtáros, éjszakai nevelő, illetve egyéb, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek, az adott tanév több mint felében gyermekgondozási segélyen lévő pedagógusok, valamint a kevesebb, mint 5%-ban magyarlakta településen, nem magyar tannyelvű iskolákban a magyar nyelvet fakultációként, vagy megfelelő magyar tannyelvű oktatási intézmény hiányában vasárnapi iskolában oktató, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal rendelkező pedagógusok részére (kategória) összesen 100.000,- Ft -nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.6. Művészeti – oktatási intézményben dolgozók részére, akik művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és oktatói feladataikat magyar nyelven is ellátják (kategória) összesen 210.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.6.1. A művészeti, oktatási intézmény tevékenységét biztosító kisegítő dolgozók (kategória), 100.000,-Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal.

3.7. Igényelhető támogatás a magyar, vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben pedagógiai vagy egészségügyi beosztásban tevékenykedő, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező munkatársai számára (kategória): összesen 350.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.7.1. Igényelhető támogatás a magyar, vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben nevelőszülői, nővéri és más oktatási-nevelési és egészségügyi feladatokat ellátó munkatársak számára (kategória): összesen 210.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.7.2. Igényelhető támogatás a magyar, vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben kisegítő tevékenységet végző dolgozók, valamint GYES-en lévő pedagógusok számára (kategória): összesen 100.000,-Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal.

3.8. Igényelhető támogatás a sportoktatási intézmények magyar, vagy részben magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői számára (kategória): összesen 160.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.9. Igényelhető támogatás egészségügyi dolgozók számára az alábbi célcsoportonként:

3.9.1. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális intézményekben dolgozók részére, akik felsőfokú egészségügyi, vagy feladatának ellátásához szükséges más szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek, és orvosi feladatokat látnak el, valamint az egészségügyi irányítás magyar igazolvánnyal (vagy A2 szintű igazolással) és felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező vezetői részére (kategória): összesen 350.000,- Ft- nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.9.2. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális intézményekben dolgozók részére, akik szakirányú középfokú egészségügyi végzettséggel, valamint magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek és ápoló nővéri, felcseri, szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el (kategória): összesen 210.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.9.3. Egészségügyi intézményekben dolgozók részére, akik egyéb, közvetlen a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat (ápoló, mentős és betegszállító gépkocsivezető, laboratóriumi munkatárs, recepciós) látnak el és rendelkeznek magyar igazolvánnyal (vagy A1 szintű igazolással): összesen 130.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás (kategória).

3.9.4. Egészségügyi intézményekben dolgozók részére, akik egyéb, a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat látnak el és rendelkeznek magyar igazolvánnyal (vagy A1 szintű igazolással): összesen 100.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás (kategória).

3.10. Igényelhető támogatás a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak részére:

3.10.1. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium munkatársa részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal (kategória): összesen 200.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.10.2. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató munkát végző munkatárs részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal (kategória): összesen 170.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.10.3. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium kisegítő tevékenységet végző munkatárs részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal (kategória): összesen 100.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.11. Igényelhető támogatás összege szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása esetén:

– A kategória – 200.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben.

– B kategória – 170.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben.

– C kategória – 100.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben.

Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B1 szintű nyelvvizsga igazolás felmutatása.

3.12. Igényelhető támogatás összege színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

– A kategória – 330.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben.

– B kategória – 170.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben.

– C kategória – 100.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben.

Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B2/A2/A1 szintű, nyelvvizsga igazolás felmutatása kategóriának megfelelően. 

3.13. Gyermekétkeztetési célú támogatás esetén a támogatás egy gyermek után járó teljes (maximális) összege 30.000,- Ft-nak megfelelő UAH.

3.14. A felhívás kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.15. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.16. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.

Egy támogatási kérelmet benyújtó személy csak egy jogcímen nyújthat be támogatási kérelmet.

4. Támogatási kérelmek benyújtásának módja:

4.1. A felhívás 1. pont a) alpontja alapján igényelhető támogatásra – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén – a 2023. május 12. – 2023. június 12. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

4.2. Az 1. pont b)- h) alpontja szerinti támogatás esetén a 2023. június 13. – 2023. július 11. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

4.3. Az 1. pont i) alpontja szerinti támogatás esetén a 2023. július 12. – 2023. augusztus 11. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidők elmulasztása jogvesztő.

5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása esetén:

5.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) regionális irodáiban igényelhető. A támogatási kérelmet az Alapítvány munkatársa tölti ki. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni. További tájékoztatás kapható az Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány honlapján.

5.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata

(A személyigazolvány összes bejegyzést tartalmazó oldala.);

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– diplomájának/diplomáinak (végzettséget igazoló okiratának), egyéb, az oktatási tevékenység végzésére feljogosító dokumentum fénymásolata

(Amennyiben a végzettséget igazoló okiratban szereplő név nem egyezik meg a munkáltatói igazolásban szereplő névvel, úgy igazolni kell a személyek azonosságát pl. házassági anyakönyvi kivonattal, vagy a munkáltatói igazolás magyar nyelvű fordítására rávezetett igazgatói nyilatkozattal.);

– ukrán nyelvű, iktatási számmal ellátott, dátumozott munkáltatói igazolásának eredeti példánya

(Az oktatási intézmény(ek) igazolása a pedagógus munkaviszonyának időtartamáról az adott tanévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó tarifikáció szerinti heti, nem fakultatív óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetében a magyar nyelven vezetett rendes/fakultatív órák heti számát. Kisegítő dolgozók esetén tartalmazza a beosztást és a teljes- vagy részmunkaidős állás megjelölését); 

– munkáltatói igazolásának magyar nyelvű fordítása, amelyet a támogatási kérelmet benyújtó személy tölt ki és az Alapítvány munkatársa ellenőriz. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni;

– magyar igazolványának fénymásolata;

Ezen követelmény alól kivételt képezhetnek az adott kategóriában magyar, vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények ukrán nyelv és honvédelem szakos pedagógusai, iskolaigazgatói, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei. Egyedi elbírálás alapján, magyar igazolvány hiányában más, a magyar nyelvtudást igazoló hivatalos dokumentum (nyelvvizsga-igazolás) is elfogadható.

6. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

6.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki.

6.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

– munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

– magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

– a magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő, éves terv, illetve éves programterv. (Az A kategória részére.);

– legalább három — különböző szülő hozzátartozójának minősülő — gyermek szülőjének nyilatkozata arról, hogy a pedagógus gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik;

7. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a különböző magyar vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézmény munkatársainak támogatása esetén:

7.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelmet (adatlapot) az Alapítvány regionális irodáiban tölti ki az Alapítvány munkatársa.

7.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető; 

– munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

– magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

8. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a sportoktatási intézmények magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői támogatása esetén:

8.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelmet (adatlapot) az Alapítvány regionális irodáiban az Alapítvány munkatársa tölti ki.

8.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

– munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

– magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

Legalább három — különböző szülő hozzátartozójának minősülő — gyermek szülőjének nyilatkozata arról, hogy a pedagógus gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik;

9. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai egészségügyi, oktatási intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

9.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. A támogatási kérelmet az Alapítvány munkatársa tölti ki. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető. A támogatási kérelem tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók adatait.

9.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– diplomájának/diplomáinak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– munkáltatói igazolásának eredeti példánya (amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra);

– magyar igazolványának fénymásolata (ennek hiányában egyedi elbírálás alapján elfogadható a magyar nyelvtudást bizonyító egyéb dokumentum fénymásolata);

– az Alapítvány munkatársa által kiállított és hitelesített fordítás a munkáltatói igazolásról eredetiben; 

10. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak támogatása esetén:

10.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki. A támogatási kérelem tartalmazza a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő munkatársak adatait.

10.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– magyar igazolványának fénymásolata;

– végzettségét igazoló okirat fénymásolata;

– munkáltatói igazolása, amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

– A támogatási kérelmet benyújtó személynek be kell mutatnia a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában a 2023-as évben megjelent, publikált anyagainak listáját (vagy azon anyagok listáját, melynek előállításában munkája során részt vett.) (Az A és B kategória részére.).

11. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása esetén:

11.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki.

11.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– munkáltatói igazolásának eredeti példánya;

– munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

– magyar igazolványának fénymásolata. (Egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum.);

A támogatási kérelem további mellékletei a felhívás 2.6. és 2.7. pontjában felsorolt kategóriák szerint:

– A kategóriában:

– Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

– Az intézményben működő művészeti csoport vagy szakkör működéséről szóló igazolás eredeti példánya (a csoport vagy szakkör működésének írott és képi dokumentumaival együtt); 

– A támogatási kérelmet benyújtó személy által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyébaz intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

 • Kiállítások szervezése
 • Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan
 • Író-olvasó találkozók szervezése
 • Tematikus könyvnapok szervezése
 • Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére
 • Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése
 • Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

– B kategóriában:

– Az intézmény működéséről és könyv/iratállománya nyelvi összetételéről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

– A támogatási kérelmet benyújtó személy által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyébaz intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

 •  Kiállítások szervezése
 •  Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan
 •  Író-olvasó találkozók szervezése
 •  Tematikus könyvnapok szervezése
 •  Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére
 •  Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése
 •  Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

12. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

12.1. Támogatási kérelem

Támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki.

12.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

– munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

– magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

– Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya

– A támogatási kérelmet benyújtó személy szakmai tevékenységének összefoglaló bemutatása az utóbbi 3 évben (az kategória részére).

13. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása esetén:

13.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) személyesen igényelhető az Alapítvány irodáiban. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki. A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az Alapítvány munkatársa veszi át, azokról írásos elismervényt ad.

13.2A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata. Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata.

A gyermek

– születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– óvodalátogatási, illetve iskolalátogatási igazolása a 2022/2023-as tanévről, (melyben szerepel az intézménylátogatási napok/az igazolatlanul mulasztott tanórák száma). Az intézménylátogatási igazolás nyomtatványa az Alapítvány regionális irodáiban, a tanintézményekben, illetve az Alapítvány honlapjáról szerezhető be;

– étkezési költségének befizetését igazoló dokumentumok (számlák) fénymásolata, a 2022.09.01. – 2023.05.24. közötti időszakon belül kiadott, legalább 5 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.

Nem jogosult a támogatásra az az 1-4. osztályos tanuló, aki a 2022/2023-as tanévben több mint 50 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel.

14. Mellékletek benyújtása

Amennyiben a kérelmező a jelen felhívást megelőzően nyújtott be támogatási igényt az Alapítványhoz, és a benyújtott

 • személyi igazolványában,
 • adóazonosító igazolásában,
 • végzettséget igazoló dokumentumaiban,
 • magyar igazolványában

foglalt adatok nem változtak, és ennek tényéről a támogatási kérelemben (adatlapon) nyilatkozik, úgy a kérelmező a támogatási kérelem benyújtásakor mentesül ezen dokumentumok ismételt benyújtásától.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelen pontban felsorolt dokumentumokon kívül előírt egyéb melléklet(ek) benyújtása valamennyi támogatás esetén kötelező. 

15. Hiánypótlás

Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó személy határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

16. A támogatási kérelem elbírálási rendje

Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek. Az Alapítvány megvizsgálja a kérelem felhívás céljainak és feltételeinek való megfelelését és javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A támogatási kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. Támogatás a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig nyújtható.

17. A támogatási jogviszony létrejötte és a támogatás folyósítása

A jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezők (a továbbiakban: kedvezményezettek) részére az Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából támogatói okiratot bocsát ki.

Támogatói okiratnak minősül a döntési lista alapján a kedvezményezettnek megküldött hivatalos értesítés is, ha abból a támogatásra vonatkozó döntés, a támogatás kedvezményezettje, valamint a támogatás célja és mértéke kitűnik.

A támogatást elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A támogatást az Alapítvány folyósítja a kedvezményezettek részére. Készpénzben történő biztosításra, vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség.

18. A támogatási jogviszony megsértésének következményei

A Támogató jogosult a támogatói okiratban foglaltaktól elállni, azt azonnali hatállyal visszavonni és a szerződésszegés következményeit alkalmazni, ha

 • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor,
 • kedvezményezett valamely, a támogatási kérelem benyújtása során kötelezően megtett nyilatkozatát visszavonja.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási jogviszony megszegése esetén köteles a támogatás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – ügyleti kamat felszámításával együtt – visszafizetni.

19. Nyilvánosság tájékoztatása:

A támogatási kérelem beadásával a kérelmet benyújtó személy egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a Támogató internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:

 • a támogatási kérelmet benyújtó személy neve,
 • a támogatási összeg.

A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak:

www.kmkszalap.org, kmkszja@gmail.com